Notariusz Kraków

Notariusz – kim jest?
Notariuszem, zwanym dawniej rejentem, jest prawnik, który został mianowany przez Ministra Sprawiedliwości. Dokumentem, który reguluje działalność notariuszy, jest uchwalona dnia 14 lutego 1991 roku przez Sejm RP ustawa „Prawo o notariacie”. Zgodnie z nią, notariusz należy do osób zaufania publicznego (zalicza się do nich przedstawicieli profesji o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych) i korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Notariusz – czym się zajmuje?
Zadania notariusza określone są w prawie o notariacie i w przepisach szczególnych. Warto podkreślić, że katalog czynności notariusza nie jest katalogiem zamkniętym. Znaczy to, że może on wykonywać zadania, których nie ma w katalogu, ale na które pozwala mu ustawa o notariacie.
Czym więc zajmuje się notariusz?
– sporządzanie aktów notarialnych (to ich główne upoważnienie, akty notarialne to poświadczenia złożenia oświadczenia woli)
– sporządzanie sporządza poświadczenia
– spisuje protokoły
– doręcza oświadczenia
– przyjmuje na przechowanie dokumenty, papiery wartościowe, pieniądze
– sporządza na żądanie stron projekty aktów
– sporządza odpisy, wypisy i wyciągi dokumentów
– sporządza protesty weksli i czeków
– dokonuje innych czynności prawnych opisanych w ustawie o notariacie.
Notariusz Kraków – z jaką sprawą udać się do notariusza?
Każde oświadczenie woli (jednostronne lub mające charakter umowy między stronami) może skorzystać z obecności oraz kontrasygnacie notariusza, ponieważ ze względu na fakt ich notarialnego potwierdzenia, będą miały większą moc prawną. Nie zawsze jednak obecność notariusza jest dowolnością, czasami jest to obowiązek. Przykładem takiej sytuacji jest na przykład sporządzanie umów dotyczących zmian praw własności nieruchomości. W praktyce znaczy to, że notariusz musi być obecny, gdy kupujemy czy sprzedajemy nieruchomość.
Inne sytuacje, które wymagają notarialnej formy to:
– zakładanie spółek: partnerskich, komandytowych, akcyjnych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością
– zawieranie intercyzy
– zawieranie umowy zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa
– umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.